வெள்ளி, நவம்பர் 04, 2011

அரபா தின நோன்பு @4

mughtpy; `h[pfs; xd;W $Lk; jpdj;jd;Wjhd; mugh Nehd;G  vd;W ve;jnthU `jP]{k; fpilahJ.

ntspehl;Lgpiwj;jftiyVw;fNtz;Lk; vd;W fUJgtu;fSf;F kj;jpapYk; Vw;fj;Njitapy;iy vd;W fUJgtu;fSf;F kj;jpapYk; mughtpy; `h[pfs; xd;W $Ltij itj;Nj mugh jpd Nehd;ig Nehw;f Ntz;Lk; vd;w Xu; ,];yhkpa mbg;gilaw;w fUj;J epytp tUfpwJ. ,r;rpe;jidfhuzkhfnjhiyf;fhl;rpapYk; thndhypapYk; mugh ikjhdj;jpd; elf;fpd;w tzf;ftopghLfs; ; xsp gug;gg;gLfpd;w NghJ jhq;fs; VNjh khu;f;fj;jpw;F Kuzhd fhupaj;ij nra;jJ Nghd;W Nehd;G Nehw;fhjtu;fSk; rT+jpw;F Kd;du; NtW ehLfspy; Jy;`p[;[h gpiw njd;gl;Lk; mij Vw;fhky; mugh xd;W $liy kl;LNk itj;J Jy;`p[;[hit jPu;khdpf;Fk; ntspehl;Lg; gpiwj;jftiy Vw;ff; $ba rNfhjuu;fSk; rq;flg;gLfpd;wdu;. cz;ikapy; ,J xU E}jdkhd rpe;jidahFk;. rpy rNfhjuu;fs; mt;thW xU `jP]; ,Ug;gjhfTk; $wptUfpd;wdu;. gpd;tUk; tplaq;fisg; gbg;gtu;fs; cz;ik epiyia mwpe;J nfhs;thu;fs;.

1-Jy;`p[;[h khjj;jpy; tUk; co;`pa;ah ngUehis gj;J tUlq;fshf vt;thW jPu;khdpj;jhu;fs;?
egpatu;fSk; Njhou;fSk; kjPdhtpy; gj;J tUlq;fshf co;`pa;ahg; ngUehis nfhz;lhbapUf;fpwhu;fs;. ,];yhkpa khjk; xt;nthd;Wk; gpiw njd;gl;l gpd;dNu Muk;gpf;fg;gLtJ Nghy; Jy;`p[;[h khjKk; mt;thNw Muk;gpf;fg;gLtJ midtUk; mwpe;j tplak;. Jy;`p[;[h khjj;jpd; gj;jhtJ ehspNyjhd; co;`pa;ahg; ngUehs; ,lk;ngWk;. mt;thwhapd; kjPdhtpy; Jy;`p[;[h gpiw njd;gl;l kWehNs Jy;`p[;[h khjj;jpd; Kjy; ehs; Muk;gpj;JtpLk; mjd; gj;jhtJ ehs; ngUehnsd;W jPu;khdpf;fg;gl;LtpLk;. mjw;F Ke;jpa ehs; egpj;Njhou;fs; Nehd;Gk; Nehw;ghu;fs;. me;j Nehd;Gk; mugh xd;W $lYk; xd;gjhk; ehsd;W tUtjhy; mugh jpd Nehd;G vd;W miof;fg;LfpwJ. md;iwa jpdk; gw;wp egpatu;fNsh egpj;Njhou;fNsh myl;bf;nfhs;sNtapy;iy.
2- mughtpy; xd;gjhk; jpdkd;W $Lk; toik tUk;Kd;dpUe;Nj xd;gJ tUlq;fsha; kjPdhtpy; mugh jpd Nehd;G mD\;bf;fg;gl;lJ vt;thW?
egpatu;fs; toikahf xd;gjhk; jpdkd;W kjPdhtpy; Nehd;G Nehw;ghu;fs; mf;fhyg;gFjpapy; xd;gjhk; jpdkd;W mughtpy; $Lk; toik fhzg;gltpy;iy. mt;thwpUf;f vt;thW ehk; mughtpd; xd;W $liy itj;Jj;jhd; xd;gjhk; jpd Nehd;ig mikj;Jf; nfhs;sNtz;Lk; vd;W nrhy;yKbAk;? egpj;Njhou;fs; gpiwia mbg;gilahf itj;Jj;jhd; xd;gjhk; jpd Nehd;ig jPu;khdpj;jhu;fNs md;wp mugh xd;W $liy itj;jy;y.
3- mughtpy; xd;gjhk; jpdky;yhky; NtW jpdnkhd;wpy; xd;W $Lk; toik [h`pypahf;fhyk; njhl;Nl fhzg;gl;lJ.
rpy rNfhjuu;fs; ehk; Nkw;Fwpg;gpl;l ,Utpdhf;fisAk; njhLf;Fk;NghJ “mughtpy; xd;W $b `[; fpupiafisr; nra;Ak; toikNa ,];yhk; kf;fhit ntw;wp nfhz;l gpd;du;jhd; vdNt egpatu;fs; mjw;F Kd;du; kjPdhtpd; gpiwia mbg;gilahf itj;Jk; kf;fhit ntw;wp nfhz;l gpd;du; mughjpd xd;W $liy itj;Jk; Nehd;igj; jPu;khdpj;jpUg;ghu;fs;.” vd gjpyspf;fpwhu;fs;. ,J ,Utifapy; jtwhFk;-
1- vdJ fhzhky; Nghd xU xl;lfj;ij mughjpdkd;W ehd; Njbr;nrd;Nwd;. mr;rkak; mughtpy; egpatu;fs; epd;W nfhz;bUg;gij fz;L khu;f;fj;jpy; jPtpu czu;Tila Fiw\pf; Fyj;ijr; Nru;e;j ,tu; ,q;Nf vt;thW? Vd;W vdf;Fs; $wpf;nfhz;Nld;.
mwptpg;gtu;:- [{igu; ,g;D Kj;,k;
Mjhuk;:- Gfhup 1664
,J egpg;gl;lk; fpilg;gjw;F Kd;du; ele;j rk;gtkhFk;. f/ghit `[;[{ nra;Ak; toik mugpfsJ njhd;W njhl;l toikahFk;. MdhYk; Fiw\pf; Fyj;jtu;fs; mughtpy; xd;W $lNtz;ba jpdkd;W f/ghtpNyNa ,Ug;ghu;fs;. mtu;fs; mughtpw;Fr; nry;tJ f/ghtpd; fz;zpaj;ij ,of;fr;nra;tJ Nghd;whFk; vdf;fUjpdhu;fs;. mughtpy; ,Ue;J midtUk; K];jypghtpw;Fr; nry;Yk; NghJ Fiw\pfSk; mq;F nry;thu;fs;. Mdhy; Vida Nfhj;jpuj;jtu;fs; mughtpw;F te;Nj K];jypghtpw;Fr; nry;thu;fs;.,JNt [h`pyPa toik. mjw;F khw;wkhf Fiw\p tk;rj;ijr; Nru;e;j egpatu;fs; mughtpy; ,Ug;gijf;fz;L Mr;rupag;gl;Nl [{igu; ,g;D Kj;,k; mt;thW $Wfpwhu;.gj;`{y; ghuP 3:603 604vdNt mughtpy; xd;W $Lk; toik [h`pyPa fhyk; njhl;Nl ele;JtUk; xU nrayhFk;. ,];yhk; te;j gpd;du; Vw;gl;l toikay;y.
,uz;lhtJ:- `p[;up 8 Mk; Mz;L ,jhg; vd;w egpj;NjhoUk; 9 Mk; Mz;L mG+gf;Uk; ,d;Dk; rpy egpj;Njhou;fSk; `[; nra;Js;shu;fs;. mtu;fsJ mugh xd;W $liy itj;Jk; egpatu;fs; 9 Mk; jpd Nehd;igj; jPu;khdpf;ftpy;iy.

kf;fh ntw;wpapd; gpd;dNu ,t;tpUtupd; `[;[{k; epfo;fpwJ. Mtu;fsJ mugh xd;W $liy itj;Jk; egpatu;fs; 9 jpd Nehd;igj; jPu;khdpf;ftpy;iy. kf;fh ntw;wpapd; gpd;dUq; $l egpatu;fs; mugh xd;W $liy ftdpf;ftpy;iy vd;gJ ,jd; %yk; njspthfpwJ. mG+ gf;u; (uop) `[; nra;a te;jTld; nra;jpia kf;fhtpw;F mDg;gpapUf;fyhNk vd;W A+fpf;fTk; KbahJ.

Vnddpy;:-

4- mG+ gf;u; (uop) mtu;fsJ `[; Jy;f/jhtpNyNa ,lk;ngw;wJ.

[h`pyPahf;fhy kf;fs; fhyf;fzpg;gPl;L Kiwapy; gy;NtW khw;wq;fs; nra;jpUe;jhu;fs;. ,jdhy; re;jpu khjj;jpd; xOq;Fk; J}a;ikAk; Fioe;J NghapUe;jJ. gUtkhw;wq;fSld; xj;JtUtjw;fhf 3 tUlq;fspw;F xUKiw 1 khjj;ij mjpfupj;J fgP]; vd;W ngau; #l;bUe;jhu;fs;. khjj;ijj; jPu;khdpj;Jr; nrhy;Yk; fyk;k]; vd;W miof;fg;glf; $ba egupd; %yk; khjq;fis cupa ,lj;ij tpl;Lk; gpw;gLj;jpAk; Kw;gLj;jpAk; khw;wk; nra;jhu;fs;. ,Wjp ciuapd; NghNj egpatu;fs ,jid rup nra;jhu;fs;. ,jid vr;rupj;J rupahd fhyf;fzpg;G Kiwia filg;gpbf;FkhW Fu;Md; trdKk; ,wq;fpaJ. Mifahy; mt;tpUtUila `[;[{k; Jy;f/jhtpNyNa ,lk;ngw;wJ.

k[;K/ gjhth 25:14

mG+ gf;u; (uop) mtu;fSila `[; ,j;jpUj;jj;jpw;F Kd; ,lk;ngw;wjhy; Jy;f/jhtpNy ele;jJ. epyik ,t;thwpUf;f vt;thW egpatu;fs; mtu;fsJ xd;W $liy itj;J mugh Nehd;igj; jPu;khdpj;jjha;r; nrhy;y KbAk;?

6-nrhe;j ehl;by; vLf;fg;gLk; jPu;khdg;gbNa Jy; `p[;[h 9 Mk; ehs; mughjpd Nehd;G Nehw;fg;glNtz;Lk;.

,khk; ,g;D ijkpahtpd; thjk;:-

xU gpuNjrj;jpy; rpyu; Jy; `p[;[h khjg;gpiwiaf; fz;L mg;gpuNjrj;jpy; jPu;g;gspg;gspg;gtuplk; mJ Vw;Wf;nfhs;sg;glhtpl;lhy; ntspj;Njhw;wj;jpy; 9 Mk; ehshfTk; cz;ikapNy 10 Mk; ehshfTk; ,Uf;ff;$ba me;ehspy; Nehd;G Nehw;fyhkh? (vd;W ,khk; ,g;D ijkpah tpdtg;gl;l nghOJ ,t;thW gjpyspj;jhu;)
Mk; cz;ikapy; mJ 10 Mk; ehshf ,Ue;jhYq;$l kf;fsplj;jpy; 9 Mk; ehs; vd;W jPu;khdpf;fg;gl;l ehspNy mtu;fs; Nehd;G Nehw;fyhk;

(k[;K/ gjhth 25:202)

ehk; Nkw;Fwpg;gpl;litahfTk; 9 Mk; jpdk; vJNth mijitj;Jj;jhd; jPu;khdpf;fg;glNtz;LNk jtpu mughtpy; xd;W $Ltij itj;jy;y vd;gij tpsf;Ffpd;wd. vdNt gpwehl;Lg; gpiwj;jftiy Vw;fyhk; vd;W nrhy;yf;$ba rNfhjuu;fs; Jy;`p[;[h khjj;J gpiwj; jfty; vq;fpUe;J te;jhYk; Vw;Wf; nfhs;sNtz;Lk;. rT+jpia kl;Lk; mbg;gilahf itj;J mughitj; jPu;khdpg;gJ jtwhFk;. gpwehl;L gpiwj;jftiy Vw;Wf;nfhs;syhkh? mwpQu;fs; ,J gw;wp vd;d nrhy;ypapUf;fpwhu;fs;? Nghd;wtw;iw mwpa mJ rk;ge;jkhd vq;fs; ntspaPl;ilg; ghu;itaplTk;.

my;yh`; ek;kidtuJk; ey;yky;fisAk; Vw;Wf;nfhs;sg;NghJkhdtd;.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக